Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych  jest N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej
34-400 Nowy Targ, ul. Kopernika 7        

telefon: +48 18 264-89-13, email: kontakt@medicalclinic.pl, Regon:120060880

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez pocztę e-mail rodo@old.medicalclinic.pl .Inspektor Ochrony Danych, N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej jest ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych, rozliczanie wykonanych usług medycznych przy zapewnieniu należytego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 9 ust. 2lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • podwykonawcom wspierających nas w udzielaniu usług medycznych, podmiotom serwisujących nasze oprogramowanie oraz sprzęt medyczny na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
 • organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, np. pacjent ubezpieczony poza EOG.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa na podstawie których dane przetwarzamy, tj. z art. 29 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, ok 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie –w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest  przechowywana przez okres 22 lat.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych, wynikające z przepisu prawa. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Państwu świadczeń zdrowotnych.

Mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do sprostowania danych –czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)   –czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych–czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do dostępu do danych–czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania.

Państwa danych osobowych oraz kopii danych

 • Prawo do przenoszenia danych–czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu –mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek do Dyrektora ds. medycznych.

Zakres praw, z których mogą państwo skorzystać wynikają z przepisów prawa.

W przypadku udzielonej usługi medycznej z zastosowaniem przepisów prawa nie mają w pełni zastosowania prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.