§ 1

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza wykupionego zabiegu w promocji na Black Weeks z rabatem -50%, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego bon jest dokumentem wystawianym przez Medical Clinic Podhale sp.j z siedzibą w Waksmundzie , 34-431 Waksmund, ul Nowotarska 294, zarejestrowanym pod numerem KRS 0000796604 w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków w Krakowie, NIP;7362861673 (dalej Medical Clinic)
 2. Promocję Black Week’s -50% można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące prawa.
 3. Promocja Black Week’s -50% obowiązuje w terminie od 15.11.2019 roku do 30.11.2019 roku
 4. Promocja Black Week’s -50% obowiązuje w Centrum Kosmetologii Profesjonalnej oraz Centrum Medycyny Estetycznej w Medical Clinic Podhale Waksmund.

 

§ 2

 1. Zabiegi wykupione w promocji na Black Week’s z rabatem -50% z zakresu kosmetologii będą ewidencjonowane w systemie Versum jak dotychczas umożliwiając tym samym ich realizację w Medical Clinic Podhale.
 2. Przy zakupie zabiegów z zakresu Medycyny Estetycznej w promocji Black Week’s będzie wydawany imienny Bon w formie papierowej, zawierając kwotę pomniejszoną o 50% od kwoty wyjściowej zabiegu do wykorzystania jako sposób realizacji w określonych rodzajach usług wymienionych na voucherze wraz z dowodem zakupu – paragonem fiskalnym.
 3. Bony i zabiegi w promocji na Black Week’s z rabatem -50% ważne są bezterminowo.
 4. Bony w Medycynie Estetycznej jak i zabiegi z zakresu kosmetologii nie mogą być zamieniane na gotówkę ani odsprzedawane. W sytuacji, gdy wartość bonu jest niższa niż wartość wykonywanej usługi, powstałą różnicę należy pokryć w kasie Medical Clinic Podhale zgodnie z cennikiem, gotówką, kartą płatniczą, kartą debetową bądź przelewem w dniu realizacji bonu uwzględniając czasową promocję Black Week’s . W sytuacji gdy wartość usługi jest niższa niż wartość vouchera, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 5. Medical Clinic Podhale zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest opłacenie zabiegów w terminie nie przekraczającym 30.11.2019r.
 2. Warunkiem wykorzystania bonu Promocji Black Week’s na zabiegi z zakresy Medycyny estetycznej jest przekazanie go w oryginale przed realizacją planowanej usługi pracownikowi Medical Clinic Podhale w recepcji placówki.
 3. Medical Clinic Podhale zastrzega sobie prawo do wykluczenia konkretnych terminów realizacji ze względu na uzasadnione przyczyny.

 

§ 4

 1. Reklamacje dotyczące realizacji mogą być składane w dowolnej formie pozwalającej na jej odtworzenie najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

 

§ 5

 1. W celu prawidłowego wykonania przez Medical Clinic Podhale sp.j., Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych( t. jedn. Z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Medical Clinic Podhale sp. j. Przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Medical Clinic Podhale przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą a dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 3. Medical Clinci Podhale sp. j. Oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra.
 4. Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 5. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Medical Clinic Podhale sp. j. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Medical Clinic Podhale sp. j. Z siedzibą w Waksmundzie ul Nowotarska 294, 34-431 Waksmund.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcą poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Klient posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od ich rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości ich zrealizowania.

 

§ 7

 1. Medical Clinic Podhale nie ponosi odpowiedzialności za nie dopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu lub zrealizowania usługi, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny Medical Clnic Podhale przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
 2. Każdy posiadacz Promocji Black Week’s -50% oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.medicalclinicpodhale.pl oraz w siedzibie Spółki Medical Clinic Podhale.
 4. Medical Clinic Podhale zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty.