§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Bony dotyczą zakupu zabiegów oferowanych w Centrum kosmetologii profesjonalnej Medical Clinic Podhale.
 2. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w siedzibie placówki Medical Clinic Podhale w godzinach jej otwarcia od dnia 7 do 30 grudnia 2020 roku.
 3. Organizatorem promocji jest Medical Clinic Podhale sp. jawna z siedzibą pod adresem ul. Nowotarska 294, Waksmund.
 4. Promocją NIE są objęte zabiegi, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż niniejsza akcja promocyjna – promocje nie łączą się.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte zabiegi zakupione z wykorzystaniem jakichkolwiek innych voucherów rabatowych.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte kosmetyki.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte bony podarunkowe.

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej i Realizacji Bonów

 1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 2. W okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej za każde wydane co najmniej 400 zł w ramach jednej transakcji zakupu zabiegów oferowanych w Centrum kosmetologii profesjonalnej naszej kliniki wydawany będzie Bon Rabatowy o wartości 200 zł do wykorzystania przy kolejnej transakcji na co najmniej 400 zł zrealizowanej do 31.12.2020.
 3. Przy transakcjach z wykorzystaniem Bonu Rabatowego może być wydany kolejny Bon Rabatowy, w przypadku, gdy finalna wartość transakcji przekracza wartość 400 zł brutto.
 4. Bony można wykorzystać do 31 stycznia 2021 roku, a zabiegi w dowolnym momencie do końca 2021 roku.
 5. W celu skorzystania z rabatu należy wręczyć Bon Rabatowy w rejestracji medycznej przy dokonywaniu zakupu.
 6. Zakup zabiegów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy zabiegów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi oraz kart podarunkowych.
 7. Bony Rabatowe mogą być łączone celem uzyskania wyższej kwoty Rabatu w ramach jednej transakcji nabycia Towarów, z tym zastrzeżeniem, że na każde rozpoczęte 400 zł zakupów (minimalna kwota zakupów) może być wykorzystany wyłącznie jeden Bon Rabatowy.
  (Przykład: 2 Bony Rabatowe można wykorzystać w ramach jednej transakcji za minimum 800 zł, 3 Bony Rabatowe przy transakcji za minimum 1200 zł, 4 Bony Rabatowe przy transakcji za minimum 1600 zł, itd.).
 8. Realizacji podlegają tylko ważne Bony Rabatowe. Ważnym Bonem Rabatowym jest Bon Rabatowy, który spełnia łącznie poniższe warunki: został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną; nie został już uprzednio zrealizowany; został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności na zasadach określonych w Regulaminie.
 9. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Rabatowego niespełniającego wymogów wskazanych w ust. 10 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu Rabatowego.
 10. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Rabatowego, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator jest uprawniony do zatrzymania Bonu Rabatowego celem ustalenia jego autentyczności.
 11. Po upływie ważności Bonu Rabatowego Bon Rabatowy nie podlega realizacji.  Bony ważne są do 31 grudnia 2020.
 12. Zabronione jest powielanie i fałszowanie Bonu Rabatowego w jakikolwiek sposób oraz przy zastosowaniu jakichkolwiek technik.
 13. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia przez Uczestnika Bonu Rabatowego osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Bonu Rabatowego po jego wydaniu Uczestnikowi.
 14. Bon nie podlega sprzedaży osobom trzecim.
 15. Bon Rabatowy podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji. Uczestnik, chcąc skorzystać z Bonu Rabatowego, zobowiązany jest oddać Bon Rabatowy rejestracji medycznej.
 16. Bon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Obowiązki informacyjne i postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.medicalclinic.pl oraz w rejestracji medycznej Organizatora. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.