N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej, Wspólnik spółki cywilnej “Nasze Zdrowie”,wspólnik spółki cywilnej MEDICAL CLINIC PODHALE Michał Szczepaniak realizuje projekt p.t. ,,Innowacyjna procedura medyczna skutecznego leczenia blizn i rozstępów”nr RPMP.01.02.01-12-0052/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie Projekty badawczo -rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest stworzenie w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020 r.przez NZOZ Centrum Stomatologii Rodzinnej z Waksmundu innowacyjnej
i skutecznej terapii skojarzonej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii leczenia światłem w leczeniu blizn i rozstępów.

Zaletą metody według wynalazku będzie takie zoptymalizowanie sekwencji czynności aby mogły zostać przeprowadzone podczas jednej wizyty. Nadto sposób ten eliminował będzie potrzebę chirurgicznej interwencji jak również konieczność stosowania farmaceutyków. Sposób według wynalazku cechować będzie duża efektywność, bezbolesność,aseptyczność, szybkość oraz brak przeciwwskazań wiekowych i efektów ubocznych.

Wartość całkowita projektu: 1 366 285,03 zł

Wartość dofinansowania: 819 771,02 zł