Szanowni Pacjenci zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych informujemy:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Medical Clinic Podhale , ul. Nowotarska 294, 34 – 431 Waksmund.
 2. Można się z nami skontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: rodo@old.medicalclinic.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez naszą Klinikę w ramach udzielenia świadczenia na Państwa rzecz , prowadzonych przez Medical Clinic Podhale:
  – dla celów, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. h RODO (zapewnienie opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej) oraz, na mocy art. 6 ust.1 lit. c w związku z art. 9 ust. 2 lit h RODO, na podstawie obowiązujących nas, jako podmiot wykonujący działalność medyczną, przepisów prawa (w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej),
  – aby zapisać Państwa na wizytę, lub skontaktować się z Państwem, oraz wysyłać wiadomości SMS w celu potwierdzenia wizyty (podstawą przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO )
  w celu dostarczania listownie informacji marketingowych, o ile zostanie wyrażona na to zgoda (wówczas to Państwa zgoda będzie podstawą przetwarzania w tym zakresie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  – aby informować o naszych produktach i usługach o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w czasie, kiedy Pacjent korzysta z naszych usług,

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą współpracujące z nami podmioty, w tym takie, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych: podmioty działające w celu zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych, osoby objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (np. nasi lekarze), podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości czy dostarczające systemów teleinformatycznych służących do umawiania wizyt, oraz osoby upoważnione bezpośrednio przez naszego pacjenta.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z następującymi wyjątkami:

 • w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 • dokumentacja medyczna zawierająca dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 • zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta będą przechowywane przez okres  10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  skierowania na badania będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że Pacjent odebrał skierowanie,
 • dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 roku życia, będzie przechowywana przez okres 22 lat.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

 • Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pacjenta są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).
 • Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania.
 • W pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których Cię informowaliśmy; kiedy skutecznie cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 • W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora.
 • Przetwarzamy Państwa dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług, oraz by kontaktować się z Państwem w celu potwierdzania wizyt. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w opisanym wyżej celu.
 • Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych z naszą działalnością (tj. aby wysyłać Państwu listownie informacje o naszych produktach i usługach) poprosiliśmy o Waszą zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej do nas wiadomości mailowej. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody nie będziemy już przetwarzać danych w celach, dla których zgoda była wyrażona.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych jest dobrowolne ,jednak odmowa podania danych będzie wiązała się z brakiem możliwości wykonania usługi medycznej.

Podstawy przetwarzania danych osobowych przez Medical Clinic Podhale

 • Rejestrowanie pacjentów, prowadzenie zapisów na wizyty,bieżący kontakt z pacjentami (np. w celu potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty, przypomnienia o wizycie) art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka okołoobsługowa nad pacjentem, art. 9 ust. 2 lit. h – zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej.
 • Realizacja praw pacjenta (np. odbieranie i przechowywanie upoważnień do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz spełnianie obowiązków podatkowych (np. wystawianie rachunków za wykonane przez usługi) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
 • Dostarczanie informacji marketingowych przez Medical Clinic Podhale drogą listowną art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Ustalenie tożsamości pacjenta, zapewnienie opieki zdrowotnej i udzielanie świadczeń zdrowotnych, postawienie diagnozy medycznej, weryfikacja danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) i w Klinice Medical Clinic Podhale art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 i 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
 • Informowanie pacjentów o produktach i usługach przez Medical Clinic Podhale art. 6 ust. 1 pkt f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na informowaniu klientów o jego usługach i produktach.
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia.