ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu ,,Innowacyjna procedura medyczna skutecznego leczenia blizn i rozstępów” nr RPMP.01.02.01-12-0052/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza do złożenia oferty na materiały medyczne zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

I. Zamawiający:

N.Z.O.Z. Centrum Stomatologii Rodzinnej, Wspólnik spółki cywilnej “Nasze Zdrowie”, wspólnik spółki cywilnej MEDICAL CLINIC PODHALE Michał Szczepaniak
Ul. Nowotarska 294
34-431 Waksmund
osoba do kontaku Weronika Łukaszewska-Madeja
Tel. 797 871 784
e-mail: weronika.lukaszewska@medicalclinic.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozjowu Regionalnego. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).

III. Osoba uprawniona do kontaktów:

Weronika Łukaszewska-Madeja
Ul. Nowotarska 294
34-431 Waksmund
Tel. 797 871 784
e-mail: weronika.lukaszewska@medicalclinic.pl

IV. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33199000-1 Odzież medyczna

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33141420-0 Rękawice chirurgiczne

33735100-2 Gogle ochronne

33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała

33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe

33141119-7 Kompresy

33631000-2 Produkty lecznicze dla dermatologii

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

– zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3)

V. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są materiały medyczne wyszczególnione poniżej:

Płyn do sterylizacji sprzętu, głowice 72 szt.

Ubranie jednorazowe dla pacjenta + kapcie 960 szt.

Podkład 960 szt.

Obłożenie 960 szt.

Rękawice lateksowe 24 opak.

Okulary jednorazowe 1920 szt.

Zestaw do biopsji 960 szt.

Pojemnik na badanie histopatologiczne 960 szt.

Płyn do demakijażu skóry 72 szt.

Płyn do dezynfekcja pola zabiegowego 72 szt.

Prześcieradło jednorazowe 960 szt.

Fartuch dla operatora i instrumentariusza 1920 szt.

Pojemnika na odpady duży 480 szt.

Gaziki jałowe 240 Opak.

Gaziki niejałowe 240 opak

Coldpack 1920 szt.

Maść regeneracyjna + znieczulenie 240 szt.

Żel do USG 48 szt.

Szpatułka do nakładania żelu 1920 szt.

prześcieradła na fotel kosmetyczny – 960 szt.

 

VI. Termin realizacji zamówienia (umowy):

1 luty 2019r. – 31 grudnia 2020r.

VII. Warunki płatności:

Do uzgodnienia.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • nie podlegają wykluczeniu (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – wzór),

 • nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór),

Spełnienie tego warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy znajdującego się w załączniku do Formularza ofertowego, załączonego do niniejszego zapytania.

2. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – wzór).

  1. Ocena spełniania wymogu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału przeprowadzona zostanie na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Sposób obliczenia ceny:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.

 2. Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 1. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 5. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.

 7. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.

 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 9. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.

 10. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert. (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka).

 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 12. Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert w uzasadnionych przypadkach.

 13. Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

 14. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.

 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

 16. Przesłanki odrzucenia oferty:

– jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego

-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

– zostanie złożona po terminie składania ofert,

– będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

– nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

X. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena – 100%.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru: K = (A/B) x 100 pkt, gdzie:

K – liczba punktów wyliczona dla danej oferty,

A – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,

B – cena brutto badanej oferty.

XI. Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2019r. do godziny 12:00 w formie papierowej bezpośrednio w siedzbie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres siedziby firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,ZAPYTANIE OFERTOWE na materiały medyczne projekt nr RPMP.01.02.01-12-0052/18” lub w formie elektronicznej na adres: weronika.lukaszewska@medicalclinic.pl

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 2– oświadczenie o niepodleganiu wykluczenu Pobierz

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Pobierz