§1

Organizatorem promocji w formie sprzedaży Promocji 1+1 (Ultraformer/Scizer/Venus/Kriolipoliza/Zaffiro), zwanej dalej „Promocją”, Medical Clinic Podhale sc. Z siedzibą we Waksmundzie ul. Nowotarska 294 , 34-431, NIP 735-286-16-73 zwana dalej „Organizatorem”.

Celem Promocji jest promocja sprzedaży zabiegów 1+1 (Ultraformer lub Scizer lub Venus lub Kriolipoliza lub Zaffiro), oferowana w Medical Clinic Podhale na wykorzystanie w Centrum kosmetologi Profesjonalnej MCP.,

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie określonym przez organizatora.

§2

W Promocji przy zakupie 1+1 (Ultraformer/Scizer/Venus/Kriolipoliza/Zaffiro) zostanie przyznane do wykorzystania w Centrum Kosmetologi Profesjonalnej drugi zabieg o równowartości zabiegu wykupionego.

Klient może wykorzystać zabieg pojedynczo w odstępach czasowych lub obydwa naraz w Centrum Kosmetologii Profesjonalnej.

§3

 • Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 • Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 • Udział w Promocji i podanie danych osobowych oraz podpisanie zgód na zabiegi jest jest bezwzględne.
 • W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • zakupić w Punkcie Sprzedaży MCP minimum 1 promocję z wybranych,
 • Podać imię i nazwisko do sprawdzenia zakupu bonu na Produkty paragon fiskalny świadczący o ich zakupie Punkcie Sprzedaży – w punkcie obsługi klienta znajdującym się w Punkcie Sprzedaży.
 • zezwolić osobie pracującej w punkcie obsługi klienta na dokonanie stosownej sprzedaży uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie bonu na wykorzystanie w ramach Promocji,
 • Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1,2,3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 • Uczestnik może dokonać zakupu wielu Promocji 1+1 i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość powiększonej kwoty przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębny paragon potwierdzający zakup minimum 1 Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Promocji.
 • Zakup Promocji odbywać się będzie w punktach obsługi klienta we wszystkie dni czasu Trwania Promocji w godzinach 08:00-20:00.
 • Promocja zostanie wprowadzona do systemu Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 • Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem dostępnym na stronie www.old.medicalclinic.pl lub w siedzibie Medical Clinic Podhale.

§4

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w siedzibie Medical Clinic Podhale.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 • Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji lub mailem wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5

Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Medical Clinic Podhale, w których wykupywane są Promocje.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.