§1

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży bonu 6000 zł za 3000 zł lub 10000 zł za 5000 zł, zwanej dalej „Promocją”, Medical Clinic Podhale sc. Z siedzibą we Waksmundzie ul. Nowotarska 294 , 34-431, NIP 735-286-16-73 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promocja sprzedaży bonu 6000 zł za 3000 zł lub 10000 zł za 5000 zł, oferowana w Medical Clinic Podhale na wykorzystanie w Centrum kosmetologi Profesjonalnej MCP.
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.04 kwietnia 2019 roku do 30 kwietnia 2019,
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 BON 6000zł za 3000 zł lub 10000 zł za 5000 zł
1. W Promocji przy zakupie bonu za 3000 zł zostanie przyznane do wykorzystania w Centrum Kosmetologi Profesjonalnej 6000 zł na usługi wyłączając produkty detaliczne.
2. W Promocji przy zakupie bonu za 5000 zł zostanie przyznane do wykorzystania w Centrum Kosmetologi Profesjonalnej 10000 zł na usługi wyłączając produkty detaliczne.
3. Klient może wykorzystać kwotę na pojedyncze usługi lub pakiety w cenach regularnych z cennika MCP.

 

§2

1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie danych osobowych oraz podpisanie zgód na zabiegi jest jest bezwzględne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Promocji na bon kwotowy ww. Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
1. zakupić w Punkcie Sprzedaży MCP minimum 1 bon z wybranych BONÓW Promocyjnych,
2. Podać imię i nazwisko do sprawdzenia zakupu bonu na Produkty paragon fiskalny świadczący o ich zakupie Punkcie Sprzedaży – w punkcie obsługi klienta znajdującym się w Punkcie Sprzedaży.
3. zezwolić osobie pracującej w punkcie obsługi klienta na dokonanie stosownej sprzedaży uniemożliwiającej ponowne wykorzystanie bonu na wykorzystanie w ramach Promocji,
5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1,2,3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
6. Uczestnik może dokonać zakupu wielu Bonów i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość powiększonej kwoty przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębny paragon potwierdzający zakup minimum 1 Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Promocji.
7. Zakup bonów odbywać się bedzie w punktach obsługi klienta we wszystkie dni czasu Trwania Promocji w godzinach 08:00-20:00.
8. Bon kwotowy zostanie wprowadzony do systemu Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.

 

§3

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punktach obsługi klienta znajdujących się w siedzibie Medical Clinic Podhale.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji lub mailem wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Medical Clinic Podhale, w których wykupywane są bony Promocyjne.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.